ДЕКЛАРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД, ще събира и използва Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

1. Кой администрира личните Ви данни?

Администратор на Вашите лични данни е „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД с ЕИК 204481210, седалище и адрес на управление ул. Мануш войвода No 9, ет. 1, ап. 2, гр. София.
Дружеството се представлява от мен, Любомир Жипонов, като едноличен собственик на капитала. Аз съм професионален фотограф в София, цяла България и Европа. Можете да се свържете с мен на тел. +359 888 381 318 или по имейл: mail@lubomirjiponovphotography.com

1.1. Защо трябва да събирам и съхранявам лични данни?
За да мога да Ви предоставя избраните от Вас професионални фотографски услуги, трябва да събера лични данни, чрез които да Ви идентифицирам и да се свържа с Вас. В случай че сключим договор, във връзка с неговото изпълнение аз ще направя Ваши фотографии, които представляват лични данни по смисъла на GDPR.
Във всеки случай се ангажирам да гарантирам, че информацията, която събирам и използвам, не представлява навлизане в личния Ви живот. Ако искам да се свържа с Вас с цел директен маркетинг, ще поискам Вашето предварително съгласие.

1.2. Вашите лични данни, които бих искал да обработя са:

Вид лични данни: Източник:
Име и фамилия Субекта на данни
Единен граждански номер (ЕГН) Субекта на данни
Адрес Субекта на данни
Имейл адрес Субекта на данни
Телефонен номер Субекта на данни
Ваши фотографии Създадени от мен
Метаданни (напр. IP адрес, информация за устройство) Автоматично при посещение на уебсайта (бисквитки)
Данни за използване на уебсайта (напр. прекарано време на сайта, кликания) Автоматично при посещение на уебсайта (бисквитки)

На уебсайта: www.lubomirjiponovphotography.com използвам „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на специалната страница с правила за „бисквитки“ от тук: Политика за употреба на бисквитки.

1.3.    Личните данни, които събирам, ще бъдат използвани за следните цели:

• Отговор на запитвания, подадени по телефон или имейл.
• Обратна връзка и комуникация с настоящи и бъдещи клиенти.
• Изпълнение на фотографските услуги, за които сме се договорили.
• Събиране на информация за ангажирането на посетители на уебсайта с цел подобряване на изгледа и възможностите му.
• Изпращане на бюлетин и маркетингови съобщения.

1.4.    Правно основание за обработка на личните данни:

• Изпълнение на договорно задължение.
• Предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.
• Вашето съгласие.
• В определени случаи това може да бъде моят легитимен интерес като търговец.

1.5.    Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД, са следните:

• Осъществяване на комуникация с настоящи и бъдещи клиенти.
• Рекламиране на фотографските ми услуги чрез публикуване на направени от мен фотографии в социални мрежи, професионално портфолио, вкл. и на сайта www.lubomirjiponovphotography.com, включването им в конкурси и др.
• Подобряване на възможностите на уебсайта и активно ангажиране на посетители.
• Директен маркетинг.

2. Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ми разрешавате да обработвам личните Ви данни за точно определени цели.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл на адрес: mail@lubomirjiponovphotography.com

3. Разкриване пред трети лица

3.1. Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Фото студио Фотографии Изпълнение на допълнителни услуги, включени в договора – печат на снимки, издаване на фото книги и др.
Асистент(и) Данни за контакт; фотографии Съдействие при изпълнение на фотографските услуги.
Google Inc. Метаданни; Данни за използване на уебсайт Подобряване на възможностите на уебсайта и активно ангажиране на посетители.
MailChimp Име и фамилия; Имейл адрес Изпращане на бюлетин и маркетингови съобщения.

4. Период на съхранение 

„Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД ще съхранява личните Ви данни от момента, в който изявите желание за сключване на договор и предоставите Ваши данни за контакт, до изпълнение на целта, за която данните са събрани, или до оттегляне на Вашето съгласие.

5. Правата Ви като субект на данни 

Във всеки момент, докато притежавам или обработвам личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

• Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхранявам;
• Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхранявам.
• Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държа за Вас, да бъдат изтрити от регистрите.
• Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
• Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхранявам за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
• Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
• Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
• Право на съдебна защита: в случай, че откажа искането Ви, съгласно правата за достъп, ще посоча причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.

6. Жалби 

В случай, че желаете да се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и до отговорника по защита на данните – Любомир Жипонов.
Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с Отговорник по защита на данните
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Любомир Жипонов
Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 бул. „Христо Смирненски“ 1, 1164 ж.к. Лозенец, София
Имейл: kzld@cpdp.bg mail@lubomirjiponovphotography.com
Телефонен номер: 02/91-53-518 +359 888 381 318

7. Допълнителна информация

При какви обстоятелства „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД  ще може да ме търси?

Моята цел не е да бъда досаден и затова предприемам необходимото да не задавам неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД?

„Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

• Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
• Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
• Информация за легитимните интереси на „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
• Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
• Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
• Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
• Колко дълго ще се съхраняват данните.
• Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
• Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
• Как да подадете жалба до надзорния орган.
• Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
• Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
• Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документ за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), „Любомир Жипонов Фотография“ ЕООД приема следните документи за самоличност, когато се изисква информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка.

Актуална версия към март 2020